Yeni ISPM15 Isıl İşlem Yönetmeliği 01.01.2020'den itibaren yürürlüğe girecek

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI

VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, işletmelerin ve ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi, ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları hususlarını kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen ahşap ambalaj malzemeleri, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:

a) 6 mm veya daha az kalınlıktaki ahşaptan yapılan ahşap ambalaj malzemesi,

b) Kontrplak, yonga levha, yönlendirilmiş lif levha veya kaplama tahta gibi; yapıştırıcı, ısı veya basınç ya da bunların kombinasyonu ile oluşturulan, tamamen işlenmiş ahşap ile yapılmış ahşap ambalaj malzemesi,

c) Üretim esnasında ısıtılan şarap ve alkol fıçısı,

ç) İşlenmiş ve/veya zararlıdan ari hale getirilerek üretilmiş; şarap, puro ve diğer malların hediye kutuları,

d) Talaş ve ahşap yünü,

e) Yük araçlarına veya konteynerlere kalıcı olarak bağlı ahşap bileşenleri.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ahşap: Kabuklu ya da kabuksuz olmak üzere, yuvarlak, biçilmiş veya yonga haline getirilmiş her türlü odunu,

b) Ahşap ambalaj malzemesi: Bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan, ahşaptan yapılmış palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi malzemeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi: Isıl işlem uygulamasının yapıldığı işletmenin adı ve/veya unvanını, ısıl işlem uygulamasının tarih ve saati ile parti numarasını, ahşap ambalaj malzemesinin çeşidini adet veya m³ cinsinden girilmesine imkân veren, diğer tüm fırın ekipmanlarının kontrolünü sağlayabilen, ısıl işlem fırını içerisindeki sıcaklık ölçerlerden alınan verileri birer dakikalık aralıklarla aktaran, bütün bu bilgileri otomatik olarak kaydeden yazılım sistemini,

d) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin; ısıl işlem fırını ile en az otuz dakika süresince, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığı dahil, asgari 56 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

e) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH): Kalınlığı 20 cm’yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinin; dielektrik ısıtma yöntemiyle (örneğin mikrodalga), en az bir dakika süresince, yüzey sıcaklığı dahil, asgari 60 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

g) IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonunu,

ğ) Isıl işlem operatörü: Isıl işlem uygulamaları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında, müdürlükçe düzenlenen ‘Isıl İşlem Operatör Eğitimi’ ne katılarak başarılı olmuş ve ‘Isıl İşlem Operatör Belgesi’ düzenlenmiş gerçek kişiyi,

h) Isıl işlem uygulama hizmeti: İzin belgeli işletme tarafından başka bir işletmenin ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem, ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti uygulamasını,

ı) ISPM 15: IPPC tarafından, bitki sağlığı önlemleri için belirlenen uluslararası standartlardan, uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki düzenlemeyi,

i) ISPM 15 işaretlemesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemesinin; ISPM 15 standardını sağladığını belirtmek amacıyla, uluslararası düzeyde tanınmış logo ile işaretlenmesini,

j) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü,

k) İstif çıtası: Isıl işlem fırını içerisinde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemeleri arasından hava akışını sağlayacak şekilde aralara konulan ahşap malzemeyi,

l) İstif tahtası: Ticari malı korumak veya desteklemek için kullanılan ancak ticari malla ilişkisi olmayan ahşap ambalaj malzemesini,

m) İzin belgesi: Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesini,

n) İzlenebilirlik işareti: Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemelerinde; fırın numarası, parti numarası ve ısıl işlem uygulamasının yapıldığı tarihi yıl olarak gösteren Ek-1 de belirtilen işareti,

o) Kabuğu soyulmuş ahşap: Üzerinde; uzunluğuna bakılmaksızın 3 cm’den daha az genişlikte veya 3 cm’den daha büyük genişlikte olup da 50 cm²’den daha az toplam yüzey alana sahip kabuk parçası bulunan ahşabı,

ö) Kapasite raporu: 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda Muamelat Yönetmenliğinin 41 inci maddesi veya 12/9/2008 tarihli ve 26995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği uyarınca düzenlenen belgeyi,

p) Karantina odası: Duvarları betonarme, metal veya PVC’den, her tarafı kapalı, ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin oda içerisine giriş-çıkışına imkan veren özellikte kapıya sahip, ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerini alacak büyüklükte, etraftan zararlı organizma bulaşmasını önleyecek özellikte yapılmış odayı,

r) Kontrol görevlisi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; izin belgesine esas denetimleri, izin belgeli veya izin belgesi olmayan işletmeleri ve ahşap ambalaj malzemelerini denetlemek üzere, il müdürlükleri ve müdürlüklerde görevli bir ziraat mühendisi ile il müdürlükleri, müdürlükler ile Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görevli bir orman endüstri mühendisini; Denetimin yapılacağı ilde orman endüstri mühendisi veya ziraat mühendisi bulunmaması veya görevlendirilememesi durumunda iki ziraat mühendisi veya iki orman endüstri mühendisini,

s) Kullanıcı: İhraç edilecek ürün veya ürün beraberinde, bu Yönetmelik veya ISPM 15 düzenlemesine uygun üretilmiş ahşap ambalaj malzemesi kullanacak işletmeleri,

ş) Mal: Ticari veya başka bir amaçla bir yerden bir yere nakledilen her türlü eşyayı,

t) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü,

u) Onarım: Ahşap ambalaj malzemelerinde, en fazla üçte biri oranında parça yenilemesini,

ü) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi: Ahşap ambalaj malzemesi üretimi yapan, imalat safhaları arasında gerekecek seçme, dizme, döndürme, yerleştirme, birleştirme, çakma, ISPM 15 işaretlemesi ve benzeri işlemlerin yapılabildiği fabrika içi yürür bant veya otomatik sistemleri,

v) Parti: Bir seferde ısıl işlem uygulaması yapılan, ahşap ambalaj malzemesinin tamamını,

y) Tedarikçi: İhracatta kullanılmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun, ısıl işlem uygulaması ISPM 15 ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi alıp satan işletmeleri,

z) Yeniden üretim: Ahşap ambalaj malzemelerinde, üçte birinden daha fazla oranda parça yenilemesini,

aa) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Belgesi Başvurusu, İzin Belgeli İşletmelerin Taşıması Gerekli Şartlar

İzin belgesi başvurusu

MADDE 5 – (1) İzin belgesi almak isteyen işletmeler, aşağıda belirtilen belgelerin, asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük veya il müdürlüğü onaylı suretleriyle birlikte; müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, diğer illerde il müdürlüğüne müracaat eder. Müdürlük veya il müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda; belgelerde yer alan bilgilerin birbiri ile tutarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmede izin belgesine esas denetim yapılır. Söz konusu belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Isıl işlem fırınına ait; ısıl işlem fırını sayısı ve ebatlarının belirtildiği, bir partide yer alabilecek en fazla ahşap ambalaj malzemesi miktarının, demonte halde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap malzemeler için m³ cinsinden, montajlı halde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemesi çeşidi için adet cinsinden hesaplamanın yapıldığı kapasite raporu,

c) Oda veya ticaret/esnaf ve sanatkâr sicil kaydı,

ç) Isıl işlem operatör belgesi ve ısıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi, (Isıl işlem operatörünün, işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi aranmaz.)

d) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türk